Bolagsstyrning

Inriktningen på fondens arbete med bolagsstyrningsfrågor styrs av fondens ägarpolicy. Ägarpolicyn slås fast årligen av styrelsen och innehåller riktlinjer för fondes ägarroll och utövande av rösträtt. Bolagsstyrningsarbetet beskrivs utförligt i Första AP-fondens ägarstyrningsrapport.

Ett långsiktigt arbete

Arbetet med bolagsstyrningsfrågor utgår från bolagsstämman och fondens möjlighet att påverka bolaget genom att utöva sin rösträtt.

Fondens arbete är långsiktigt och sker genom att fonden

 • agerar vid bolagsstämmor
 • agerar för att påverka bolagsstyrelsernas sammansättning
 • är i direkt kontakt med företrädare för bolagen
 • samverkar med andra aktieägare i bolagen
 • utövar ägarinflytande genom aktiv och öppen information om fondens inställning i särskilda ägarfrågor

Långsiktigt framgångsrikt arbete med bolagsstyrningsfrågor bygger på goda relationer till bolagen och andra ägare. Första AP-fonden är därför som regel sparsam med kommentarer av enskilda fall.

 • Kontakt
 • Ossian Ekdahl
 • Ossian Ekdahl
 • Chef ägarstyrning
 • Tel: 08-566 20 209
 • Mob: 0709-68 12 09