Miljö och socialt ansvar

Fondens krav avseende miljömässiga och sociala aspekter utgår från samma värdegrund som den svenska staten. Där är demokrati, alla människors lika värde, respekt för den enskilda människans frihet och värdighet samt en hållbar utveckling centrala delar.

Ett minikrav är därför att de bolag fonden investerar i ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att de är förenliga med de internationella konventioner Sverige har ställt sig bakom.

Första AP-fonden ser positivt på att bolag ansluter sig till FN:s Global Compact och förväntar sig att bolag aktivt tillämpar dess tio principer: Det betyder bland annat att bolagen ser till verksamhetens påverkan på miljön. Det handlar om att i sin verksamhet, över hela produktlivscykeln, vara medveten om och vidta relevanta åtgärder för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Bolagen ska också respektera mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner. Det betyder bland annat att fonden inte accepterar förekomsten av diskriminering eller särbehandling, tvångsarbete, barnarbete och förbud mot föreningsfrihet. Fonden förväntar sig också att arbetsförhållandena såväl på de egna produktionsenheterna som hos företagets underleverantörer är säkra. Bolagen förväntas också motarbeta alla former av korruption.

Läs mer i Första AP-fondens ägarstyrningsrapport och Första AP-fondens aktuella ägarpolicy, båda länkade till höger.