Första AP-fondens deltagande på stämmor

Första AP-fondens engagemang i ägarfrågor grundar sig på en övertygelse om att investeringar i väl skötta bolag på lång sikt kommer att ge en högre avkastning och en lägre risk. Första AP-fonden väljer därför att vara en engagerad ägare genom ägarstyrning – vilket inkluderar bolagsstyrning och företagens sociala och miljömässiga ansvar – i syfte att bidra till långsiktigt värdeskapande i pensionssystemet. Första AP-fondens agerande i ägarfrågor utgår alltid från vad som över tid är bäst för bolagen och aktieägarna och därmed för de försäkrade i pensionssystemet. I samarbete med andra ägare och intressenter arbetar fonden engagerat, ansvarsfullt och långsiktigt som ägare. Ägarpolicyn anger Första AP-fondens policy i ägarfrågor.

Bolagsstämman är företagens högsta organ och ett viktigt verktyg för ägarna att utöva inflytande. Första AP-fonden deltar som regel i samtliga bolagsstämmor i svenska noterade bolag och röstar på bolagsstämmor i ett stort antal utländska noterade bolag. I regel innebär det att fonden röstar för mer än 50 procent av marknadsvärdet på aktieinnehavet.

Inför alla bolagsstämmor analyserar Första AP-fonden tillgänglig information för alla beslutspunkter. Ambitionen när det gäller svenska bolag är att lösa eventuella åsiktsskillnader i god tid innan stämman. Fonden för därför många dialoger med bolagen inför stämmosäsongen. De beslutsförslag som styrelsen presenterar är därför i många fall ett resultat av dialoger mellan styrelsen och ett antal institutionella investerare.

En sammanfattning av Första AP-fondens ställningstaganden på bolagsstämmor de senaste åren återfinns till vänster.

Sammanställningar av Första AP-fondens röstande i olika frågor på bolagsstämmor de senaste åren återfinns till höger.

  • Kontakt
  • Ossian Ekdahl
  • Ossian Ekdahl
  • Chef ägarstyrning
  • Tel: 08-566 20 209
  • Mob: 0709-68 12 09