Stämmosäsongen 2014

Första AP-fonden ägde inför stämmosäsongen 2014 svenska aktier för drygt 30 mdkr. Det gör oss till en av börsens 25 största ägare och ger oss möjligheter att påverka de beslut som tas på bolagsstämmorna.

Under 2014 deltog fonden i 31 svenska bolagsstämmor. En sammanställning av fondens aktivitet på de svenska stämmorna finner du här.

I utländska bolag är fondens ägarandel typiskt sett lägre. Fondens direkta inflytande i utländska bolag blir därför mindre. På bolagsstämmor i utländska bolag sker röstningen genom fullmakt. Första AP-fonden meddelar genom ett elektroniskt förfarande hur fonden röstar. Under 2014 röstade fonden på 310 stämmor i 275 bolag. Första AP-fondens Global voting report för 2014 finner du här.

Första AP-fonden skickar också brev till utländska bolag där vi röstat emot styrelsens förslag i någon fråga. Under 2014 skickades sådana brev till 50 bolag varav 23 handlade om att fonden röstat emot att vd och styrelseordföranden är samma person. I 14 fall påtalades att fonden röstat emot bolagens förslag till incitamentsprogrammet på grund av att de saknar prestationskrav och i 13 fall påtalades att fonden röstat emot bolagens förslag till emissionsmandat.

Störst möjlighet att påverka besluten får vi om vi diskuterar viktiga frågor med bolagens styrelser och ledning inför stämmorna. På det sättet är det ofta möjligt att komma fram till en gemensam bästa lösning eller till ett kompromissförslag som alla är nöjda med. Under året har Första AP-fonden framförallt agerat i tre olika frågor, ersättning till ledande befattningshavare, styrelsearvoden och bolagens arbete mot korruption.

Sammanställning av agerande på svenska bolagsstämmor 2014

Ersättningsfrågor är viktiga av flera olika skäl. För det första kan rörliga ersättningar användas för att vara ett hjälpmedel i styrningen av bolagen genom att belöna vissa resultat och därmed få anställda att arbeta för att uppnå goda resultat. För det andra kan ersättningssystem som är konstruerade på felaktigt sätt leda till sämre resultat. Första AP-fonden har under flera år krävt att bolagen ska göra och presentera utvärderingar av deras ersättningssystem når upp till de syften styrelsen har och därmed leder till goda resultat. Det är också viktigt att styrelserna kan redovisa och förklara hur ersättningssystemen är tänkta att fungera – inte minst är det viktigt för bolagens trovärdighet bland allmänheten.

Arvoden till bolagens styrelser har under senare år ökat. Första AP-fonden ser det som naturligt eftersom kraven på bolagens styrelser också har ökat kraftigt. Både ansvaret och den tid som ett styrelseuppdrag tar har ökat. Under 2014 fortsatte den trenden. I två uppmärksammade fall – SCA och Volvo – föreslog dock respektive valberedning mycket större höjningar än vad fonden anser var befogat. Vi agerade då tillsammans med andra ägare inför och på stämmorna och försökte få till mer modesta höjningar av arvodena. Majoritetsförhållandena i dessa bolag gjorde dock att de kraftiga höjningarna röstades igenom. Fonden kommer även nästa år agera i denna fråga.

Under hösten 2013 genomförde Första AP-fonden en studie av hur de svenska bolagen arbetade med anti-korruption. I undersökningen ingick endast publikt material som bolagen själva publicerat på webbplatser eller i rapporter. Därefter tog fonden kontakt med de bolag som fick lägst poäng i undersökningen. I de bolag som haft dialog med fonden har förbättringar skett.

Första AP-fondens agerande inför och på bolagsstämmorna utgår alltid från vad som på lång sikt är bäst för bolagen och dess aktieägare. På det sättet agerar vi också för vad som är bäst för de försäkrade i pensionssystemet.