Swedbank

Under februari och mars har ett antal händelser inträffat i Swedbank som sammantaget lett fram till att Första AP-fonden inte längre har förtroende för bankens styrelseordförande. Detta kommunicerade fonden den 23 mars. Efter diskussioner med andra institutionella ägare och Swedbanks valberedning nåddes en överenskommelse där valberedningen ändrar sitt förslag så att Anders Sundström inte föreslås som ordförande eller ledamot i styrelsen. Första AP-fonden står bakom detta förslag till fullo.

Kommentarer efter stämman

På stämman den 5 april i Dansens hus i Stockholm röstade Första AP-fonden för ansvarsfrihet för både styrelsen och för VD. Stämman beviljade dock inte ansvarsfrihet för ordföranden Anders Sundström och tidigare VD Michael Wolf. Första AP-fonden röstade även emot en särskild granskning. Fonden stöder till fullo den nya styrelse som nu har valts och förhoppningsvis får de nu arbetsro och möjlighet att förvalta banken i kundernas och ägarnas intresse. Fondens representant på stämman, Ossian Ekdahl, höll ett anförande med fondens röstningsförklaring som du finner här.

Frågor och svar om fondens ställningstagande

Nedan följer ett antal frågor och svar från Första AP-fonden som visar hur vi ser på ärendet och på den diskussion som varit efter att vårt ställningstagande blev känt.

Borde ni inte varit tydligare med om ni hade eller inte hade förtroende för Anders Sundström?

Det här handlar inte om vår tydlighet utan om Anders Sundströms otydlighet. Nya uppgifter har kommit fram under hela den här processen vilket för oss gjort det svårt att uttala vårt fulla förtroende vilket vi också signalerat i våra diskussioner med valberedningen. Att byta ordförande i vilket bolag som helst är en stor sak och i en så stor bank är det särskilt viktigt. Till slut kom vi, tillsammans med ett antal andra institutioner, fram till att förtroendet var förbrukat.

Den kritik ni nämner som orsak är ju främst hänförbar till tiden innan valberedningen lämnade sitt förslag. Vad har hänt under de 8 veckor som förslaget har legat som fått er att bestämma er?

Det är inte sant. Den 4 februari kom valberedningens förslag. Den 9 februari kommer pressreleasen om att Michael Wolf får lämna banken. Därefter pågår ytterligare en tid med näst intill daglig ny och förändrad information och spekulationer och därefter följer ytterligare avhopp av ledande befattningshavare samt misstankar om otillbörligt beteende.  Det har varit en kontinuerlig ström av ny information under den här perioden och till slut så är förtroendet slut.

Hur har dialogen med valberedningen sett ut?

Så här i efterhand kan vi konstatera att valberedningen möjligen skulle haft ytterligare kontakter med ägare utanför valberedningen framförallt efter att förslaget lagts fram. Särskilt med hänsyn till den turbulens som fanns inom banken. Vi har signalerat att vi inte kunnat uttala vårt förtroende för Anders Sundström och till slut har även andra ägare kommit fram till samma slutsats.

Vad säger du om kritiken om att ni hotar den svenska ägarmodellen genom att agera mot valberedningens förslag?

Det är en mycket märklig kommentar. Det är ägarna som tillsätter en valberedning som har till uppgift att föreslå en styrelse som har brett stöd hos ägarna. Om det breda stödet inte finns eller om ny information uppkommer efter det att förslaget är lagt så är det självklart att både ägare och valberedningar står fria att ändra sitt förslag. Det samförstånd som finns på den svenska kapitalmarknaden är viktigt att värna men det bygger just på samförstånd.

Vad säger du om att Anders Sundström är så starkt kritisk till ert agerande?

Det är inte vårt utan Anders Sundströms agerande som resulterat i att han nu inte längre föreslås som ordförande för banken.