Samarbetsinitiativ

Genom att samarbeta med andra investerare får fonden större möjligheter att påverka de bolag vi investerar i. Här presentaras några av de formaliserade samarbetsinitiativen fonden engagerar sig i.

Logga Etikrådet

Etikrådet, som består av en representant vardera från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna, är ett bra exempel på hur samarbete mellan flera kapitalägare gör det lättare att påverka bolag.
Etikrådet för en aktiv dialog med bolag som brutit mot internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Syftet är att få bolagen att vidta åtgärder som säkerställer att liknande incidenter inte återupprepas. Skulle dialogen inte leda till önskade åtgärder, kan Etikrådet rekommendera respektive fond att utesluta bolagen ur sitt placeringsuniversum.

www.etikradet.se

Logga PRI

FNs principer för hållbara investeringar. Sex principer för att vägleda organisationer som vill verka för hållbara investeringar. PRI tillhandahåller bland annat en webplats, Clearing house, där organisationer som ställt sig bakom principerna kan dela med sig av erfarenheter och söka stöd för initiativ.

www.unpri.org

Logga Hållbart värdeskapande


Första AP-fonden har gått samman med tolv andra svenska institutionella investerare för att gemensamt påverka svenska börsnoterade bolag till ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart värdeskapande. Investerargruppen har skickat ut en enkätundersökning till de 100 största bolagen på Stockholmsbörsen. Vi frågar företagen om de har riktlinjer som omfattar centrala delar inom ansvarsfull och hållbar affärsverksamhet; vem riktlinjerna avser samt hur riktlinjerna är förankrade och hur de efterlevs. Företagens rapportering och styrelsens ansvar är också viktiga delar av undersökningen.
Resultaten av undersökningen kommer att resultera i en rapport som offentliggörs i januari 2010.

www.hallbartvardeskapande.se

Logga CDP

Ett internationellt samarbetsprojekt för att öka
företagens medvetande om klimatförändringar.
Projektet drivs av 475 institutionella investerare och innebär att världens 3 700 största företag rapporterar mer kring sina strategier för klimatfrågor och dokumenterar viktiga nyckeltal. CDP syftar till att effektivisera datainsamlingsprocessen genom att ett
stort antal investerare kollektivt skriver under en gemensam förfrågan om data och rapportering om utsläpp av växthusgaser.

www.cdproject.net

EITI logga

Ett initiativ för att öka transparensen i utvinningsindustrierna, framför allt oljebolag, Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
Tillsammans med ett 80-tal internationella investerare har fonden formellt gett sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länderna och bolag med utvinningsverksamhet att ägare sätter värde på tydlig och transparent redovisning av intäkterna. Behovet av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men svaga regeringar. Att både värdländerna och företagen rapporterar sina inkomster och betalningar ökar transparensen i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning.

www.eiti.org

Institutionalla Ägares Förening

De institutionella ägarna (AP-fonder, bankanknutna fonder, föräkringsbolagsanknutna fonder) är viktiga marknadsaktörer. De fjorton största institutionella ägarna har bildat en förening som heter  "Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på aktiemarknaden”. Under 2008 och 2009 har Första AP-fonden varit ordförande i ägarföreningen. Samarbete med andra ägare ger bättre möjligheter att påverka exempelvis hur den svenska koden för bolagsstyrning ska utvecklas.

ICGN är ett världsomspännande nätverk för institutioner som arbetar för att förbättra bolagsstyrningen i olika länder. Nätverket arbetar för att aktieägarna – både små och stora – ska få ökade rättigheter att rösta på bolagsstämmor och en starkare ställning gentemot bolagsledningarna. Första AP-fonden har engagerat sig i flera frågor bland annat inom ICGN Shareholder Rights Committee.

www.icgn.org