Ägarpolicy


Första AP-fondens ägarpolicy ligger till grund för fondens arbete med ägarfrågor. Den innehåller tydliga riktlinjer i de vanligast förekommande frågorna inom ägarstyrning.

Länk till Första AP-fondens gällande ägarpolicy beslutad 17 december 2017. Informationen till aktieägarena ska vara tydlig och minst följa de grundläggande krav som Institutionella Ägares Förening (IÄF) gett ut i september 2017. Se här.

Åtta principer för ägarstyrning – en sammanfattning

Ägarpolicyn består av åtta principer för bolagsstyrning och företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Principerna är uppdelade i två delar, där den första delen är övergripande för alla innehav medan den andra gäller svenska bolag, där fonden generellt är större ägare.

Principerna är:

1. Rösträtt och förslagsrätt på bolagsstämmor

Ett viktigt verktyg för ägarinflytande är rösträtten på bolagsstämmorna. Denna rätt ska vara oinskränkt. Ägarna ska kunna lägga förslag om beslut till stämmans dagordning och få dessa frågor behandlade.

2. Likabehandling

Aktier med samma ekonomiska rätt i bolaget ska behandlas lika i ekonomiskt hänseende. Det är viktigt att minoritetsaktieägarnas intressen skyddas.

3. Kapitalstruktur

Bolagen ska ha en kapitalstruktur som är lämplig med hänsyn till företagets framtida möjligheter att generera avkastning åt sina ägare. Aktieägare ska ha möjlighet att rösta om nyemissioner, utdelning och återköp av bolagets egna aktier på bolagsstämma. Befintliga ägare ska ha rätt att delta i nyemissioner, varför företrädesemissioner förordas. Hinder mot att bolaget ska kunna köpas upp ska inte finnas, det ska inte införas och befintliga hinder ska avskaffas.

4. Bolagens styrelse

Rätten att föreslå och rösta på styrelseledamöter på bolagsstämman är grundläggande för aktieägarna. Nominering av ordförande och ledamöter sker genom ett tydligt och öppet nomineringsförfarande. Ägarnas ska ha inflytande över val av styrelseledamöter.

Styrelsens ledamöter ska ha relevant kompetens och integritet. Styrelsens sammansättning ska präglas av mångfald vad det gäller kön och etnisk bakgrund. Första AP-fonden verkar för att styrelsens ordförande och vd inte är samma person. I styrelsen ska finnas tillräckligt många ledamöter som inte står i ett beroendeförhållande till bolagets ledning eller till betydande ägare.

5. Ersättning till ledande befattningshavare och incitamentsprogram

Ersättningen till företagsledningen ska vara utformad så att den gagnar bolaget och aktieägarna. Ersättningen ska vara skälig och marknadsmässig. En eventuell rörlig del av ersättningen ska vara prestationsrelaterad, utvärderingsbar och vara kopplad till företagets lönsamhet. Pensioner till ledande befattningshavare ska vara avgiftsbestämda.

6. Revision och intern kontroll

Den externa revisionen och den interna kontrollen ska vara av hög kvalitet. De externa revisorerna ska vara oberoende av bolaget och dess ledning.

7. Miljöfrågor och sociala frågor

Verksamheten ska bedrivas på ett finansiellt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. Bolagen har ett ansvar att inte medverka till att internationella konventioner överträds, oavsett om dessa är riktade till stater, enskilda eller till bolag och organisationer. Ansvaret gäller oavsett om de länder där bolagen verkar har undertecknat konventionerna eller har svagare lagstiftning.

8. Informationsgivning

Bolag ska söka en öppen och fortlöpande dialog med aktieägarna. Bolagens information ska vara korrekt, tydlig, saklig och trovärdig. Informationen från bolagen ska möjliggöra en kvalificerad bedömning av bolagets framtida utveckling och de faktorer som skapar värde för aktieägarna.

 

tidigare ägarpolicyer

Ägarpolicy beslutad 9 december 2015

Ägarpolicy beslutad 10 december 2014

Ägarpolicy beslutad 11 december 2013

Ägarpolicy beslutad  19 april 2013

Ägarpolicy beslutad 13 december 2012

Ägarpolicy beslutad 15 februari 2012

Ägarpolicy beslutad 17 februari 2011 

Ägarpolicy beslutad 14 december 2009

Ägarpolicy beslutad 21 oktober 2009

Ägarpolicy beslutad 11 december 2008