Anmälan till Finansinspektionen avseende två sena flaggningar

2 januari 2017

 

Anmälan till Finansinspektionen avseende två sena flaggningar enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument

 

Under hösten 2016 upptäckte Första AP-fonden genom interna kontroller att fonden inte i tid har anmält förändringar av aktieinnehav i bolagen Arcam Aktiebolag (publ.) respektive IAR Systems Group AB (publ.).

 

Första AP-fonden underrättade i båda fallen Finansinspektionen omedelbart och lämnade därefter in yttranden för att klarlägga vad som hade skett. Första AP-fonden har vidtagit ett antal åtgärder vad gäller interna rutiner och processer för att säkerställa att liknande misstag inte upprepas. Finansinspektionen förväntas fatta beslut om sanktionsavgift under första kvartalet 2017.