Remissvar och yttranden


Ändrade regler för Första - Fjärde AP-fonderna
Första AP-fondens remissvar avseende förslag om ändrade placeringsregler okt 2017
Bilaga 1

Riksbankens finansiella oberoende
Betänkande om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Direktiv om ickefinansiell information
Första AP-fondens synpunkter på EU-kommissionens förslag på direktiv om icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Buffertkapitalutredningen
Första AP-fondens remissvar till Buffertkapitalutredningen "AP-fonderna i pensionssystemet - effektivare förvaltning av pensionsreserven". En sammanfattning ges i pressmeddelandet från 30 november 2012.

EU-förslag om könskvotering till styrelser
Europeiska kommissionen presenterade den 14 november 2012 ett förslag till direktiv om jämnare könsfördelning i börsnoterade bolags styrelser. Även om Första AP-fonden instämmer i att ökad mångfald och jämn könsfördelning i styrelserna skulle gagna bolagen och dess aktieägare anser fonden att kommissionens förslag inte ska genomföras. Förslaget är inte anpassat till den svenska bolagsstyrningsmodellen, riskerar att försämra ägarnas engagemang och inkräktar på ägarnas rätt att välja ledamöter i styrelserna.