Investeringsprocessen

För att nå avkastningsmålen inom ramen för den risknivå som fastställts består Första AP-fondens portfölj av en rad olika tillgångar med olika egenskaper ur ett investerarperspektiv.

Portföljen har en exponering mot knappt 45 procent noterade aktier, drygt 30 procent räntebärande tillgångar och drygt 25 procent alternativa investeringar såsom fastigheter, riskkapitalfonder, hedgefonder och infrastruktur. Inom varje tillgångsslag sker en fördelning mellan tillgångar för att nå önskad risknivå och förväntad avkastning.

Första AP-fonden arbetar sedan 2009 efter en investeringsprocess baserad på långsiktighet, fundamental analys och ett ökat inslag av andra investeringar än noterade aktier och räntebärande tillgångar. Till exempel har fonden ökat investeringar i fastigheter, hedgefonder och riskkapitalfonder.