Riskhantering

I lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (APL) anges att fondens styrelse årligen ska fastlägga en riskhanteringsplan för förvaltningsverksamheten. Riskhanteringsplanen ska beskriva de huvudsakliga risker som är förenade med placeringsverksamheten och hur dessa risker ska hanteras inklusive den interna kontrollstrukturen. Se länk nedan för Första AP-fondens aktuella riskhanteringsplan.

Riskhanteringsplan 2016-12-12