Fastigheter

Fastigheter har egenskaper som ligger mellan aktier och obligationer. De flesta fastighetsinvesteringar har ett gott skydd mot inflation på längre sikt.

Första AP-fondens strategi är att öka andelen fastighetsinvesteringar såväl i Sverige som utomlands. Fastighetsinvesteringarna bygger främst på löpande avkastning från hyresbetalningar och endast till en mindre del av investeringar där en förväntad värdestegring är den viktigaste komponenten.

Första AP-fondens fastighetsinvesteringar utgörs främst av det delägda Vasakronan som investerar i fastigheter i utvalda svenska tillväxtorter, det helägda fastighetsbolaget Willhem som investerar i bostadsfastigheter i Sverige och det hälftenägda Cityhold Property som investerar i kommersiella fastigheter i ett urval större europeiska städer.

Fonden gör även andra fastighetsinvesteringar internationellt, genom investeringar i onoterade fastighetsbolag och fonder.