Räntebärande värdepapper

Räntebärande värdepapper reducerar risken i den totala portföljen och består av tre olika tillgångar med delvis olika egenskaper.

Nominella obligationer ger en diversifiering gentemot aktiemarknaden. Statsobligationer har generellt en mycket hög likviditet och en transparent prissättning. Nominella obligationer med lång löptid ger över tid en högre avkastning än obligationer med kortare löptid, löptidspremien. De är också generellt mindre likvida och ger därför en likviditetspremie.

Reala obligationer ger inte samma diversifiering mot aktiemarknaden då likviditeten är sämre än för nominella obligationer. Samtidigt ger de en likviditetspremie och ett skydd mot oväntade höjningar av den förväntade inflationen.

Kreditobligationer kan ses som en hybrid av nominella obligationer och aktier. En hög kreditrisk ger aktielika egenskaper med högre kredit- och likviditetspremier, och därmed högre förväntad avkastning.

Första AP-fonden förvaltar en global ränteportfölj med största delen placerad i utländska tillgångar. Den strategiska inriktningen på ränteförvaltningen är att skapa en så hög och stabil portföljavkastning som möjligt över en lång tidshorisont. Den operativa förvaltningen innebär att taktiskt utnyttja olika möjligheter som uppstår i marknaden.