Uppföljning av avkastning, risk och kostnader

Fondens investeringsprocess och förvaltningsresultat följs upp och utvärderas av fondens Middle Office-funktion. Resultatet i form av avkastning och risk följs upp på olika nivåer. Förutom på den övergripande nivån, fondens totala resultat, följs även de tre beslutsnivåerna – strategisk allokering, strategisk förvaltning och operativ förvaltning – upp.

På den övergripande nivån redovisas fondens avkastning och risk i relation till det mål på 5,5 procents avkastning efter kostnader över rullande tioårsperioder som styrelsen beslutat om. Jämförelser görs också med inkomstindex som styr uppräkningen av pensionssystemets åtaganden. Dessutom jämförs fondens avkastning och risk med jämförelsebara kapitalförvaltare, både i Sverige och internationellt. Världsmarknadsindex som visar en genomsnittlig investerares portfölj ingår också i jämförelsen.

En mer detaljerad uppföljning görs också. Det är naturligt att den uppföljningen görs i enlighet med fondens investeringsprocess. Då görs uppdelningen efter de tre beslutsnivåer som processen består av – strategisk allokering, strategisk förvaltning och operativ förvaltning. Dessutom följs varje enskilt mandat upp – såväl interna som externa – upp vad gäller avkastning, risk och kostnader.

Eftersom fondens investeringsprocess är långsiktigt inriktad krävs en längre period för att kunna göra en rättvisande utvärdering av fondens resultat. För kortare perioder, som ett år, redovisas endast resultatet enligt de tre beslutsnivåerna.

Beslutsnivå Innehåll
Strategisk allokering • Allokering mellan tillgångsslag
• Storlek på valutaexponering
• Ränteportföljens duration
Strategisk förvaltning • Allokering inom tillgångsslag
• Förvaltningsstrategier inom tillgångsslag
Operativ förvaltning • Förvaltning i förhållande till de valda strategierna

 Styrelsens rapport om riskhantering

(sidan 45 i årsredovisningen)