Om Första AP-fonden


Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. När inbetalningarna till systemet understiger utbetalningarna används kapitalet i AP-fonderna. 

Fonden förvaltar 323 miljarder kronor (30 juni 2017) i en portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som går under beteckningen nya investeringar. Investeringarna görs över hela världen.

Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

I fondens uppdrag ligger att investera så att största möjliga nytta för pensionssystemet uppnås. Det innebär att fondens ska sträva efter en hög långsiktig avkastning samtidigt som risken för dagens och morgondagens pensioner ska vara låg.

Fondens mål är en real avkstning, dvs där inflationen räknas bort, på 4,0 procent över en rullande tioårsperiod. Resultat och måluppfyllelse redovisas i hel- och halvårsrapporter.

En överblick över samtliga AP-fonder och deras uppdrag finns på apfonderna.se