Organisation

Första AP-fondens organisation består av fem oberoende placeringsenheter, fyra enheter för affärsstöd och riskkontroll samt enheterna för HR, kommunikation och ägarstyrning samt regelefterlevnad (compliance).

En helhetssyn genomsyrar förvaltningen: Fonden har en bred verksamhet inom många investeringsområden där fokus ligger på att skapa rätt sammansättning av tillgångarna. Fonden arbetar med en självständig investeringsanalys och söker fundamentala värden, där en sammanvägning görs av förväntade framtida vinster och risk.

De interna placeringsenheterna ansvarar för den övergripande fördelningen (allokeringen) av fondkapitalet samt för förvaltning av den globala obligationsportföljen, svenska och utländska aktier samt valutaexponering. För övriga tillgångar, främst aktier i tillväxtmarknader, aktier i småbolag och för onoterade värdepapper, anlitar fonden externa förvaltare.

Ansvarig för respektive placeringsenhet rapporterar direkt till CIO, Chief Investment Officer.

Affärsstöd och riskkontrollsfunktionerna hanteras till övervägande del internt eftersom dessa funktioner är centrala i fondens förvaltning.

Ökad samverkan AP1-4

Under 2016 initierade VD:arna för AP1-4 ett ökat fokus på samarbete mellan fonderna. Syftet är att uppnå ytterligare ökad kostnadseffektivitet, skapa synergier samt att säkerställa ett relevant utbyte av erfarenheter, kunskap och arbetssätt mellan organisationerna. Samarbetet sker redan idag i olika etablerade fora samt kommer att intensifieras även på projektbasis.