Styrning av Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar pensionskapitalet på uppdrag av Sveriges riksdag. Fondens verksamhet regleras i Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) där riktlinjer för verksamheten anges.

Första AP-fonden är liksom övriga AP-fonder en statlig myndighet. AP-fonderna är mer självständiga än flertalet myndigheter eftersom verksamheten endast regleras i lag och inte i föreskrifter.

Regeringen utser fondens styrelse, som i sin tur utser vd. Regeringen utser också fondens externa revisorer. Samtliga AP-fonders verksamhet utvärderas varje år på uppdrag av regeringen. Granskningen resulterar i en skrivelse till riksdagen (läs mer under Mål och utvärdering).