Beslut avseende upphandling av juristrelaterade tjänster för Första AP-fonden

Bakgrund

Första AP fonden (”fonden”) genomför en offentlig upphandling av juristrelaterade tjänster via annonsering i databasen Allego, med förfrågningsunderlaget enligt bilaga. Sista anbudsdagen var den 18 februari 2011. Den avsedda upphandlingen omfattar ett brett spektrum av juridisk rådgivning. Fonden fick in 13 anbud som motsvarade de formella kraven. Anbuden omfattade antingen samtliga tjänster, enbart några av dessa  eller  endast en viss typ av rådgivning.

Generella bedömningskriterier

Vid sidan av priskriteriet, som tillmäts en fjärdedels vikt i urvalet, så har kriterierna redovisats i förfrågningsunderlaget enligt kompetens, erfarenhet och resurser med lika, inbördes vikt, en fjärdedel.

Svensk och utländsk affärsjuridik

Fonden är en aktör på de internationella marknaderna . Regelsystemen avseende bank/finans är ett  frekvent arbetsområde. Härutöver har två kategorier av investeringar särskilt angivits, private equity och hedgefonder.
Fondens bedömning av anbudsgivarna baseras på fondens uppfattning om anbudsgivarnas resurser, kunskaper och erfarenheter inom dessa områden. Eftersom ovannämnda arbetsområden till övervägande del omfattar utländsk juridik, har anbudsgivarnas förmåga att tillhandahålla sådan kompetens spelat en mycket stor roll.

Fonden har beslutat att ingå ramavtal med följande anbudsgivare:

Baker McKenzie Advokatbyrå KB
Advokatfirman Vinge KB
Manheimer Swartling Advokatbyrå AB
Bird&Bird Advokat KB

Skatterätt

Såsom framgår av förfrågningsunderlaget är fondens behov av skatterådgivning omfattande och avser uteslutande utländsk skatterätt. Anbudsgivarnas resurser och egen kompetens har härvid tillmäts avgörande betydelse.

Fonden har beslutat att ingå ramavtal med följande anbudsgivare:

Ernst&Young AB
BakerMcKenzie Advokatbyrå KB
Bird&Bird Advokat KB

Offentlig rätt

Eftersom fonden är ett offentligrättsligt subjekt och omfattas av ett stort antal generella regelverk gällande för myndigheter och andra offentliga institutioner, uppkommer med jämna mellanrum offentligrättsliga problemställningar i fondens verksamhet. Anbudsgivarnas kompetens samt erfarenhet och specialinriktning inom området har därför tillmäts avgörande betydelse.

Fonden har beslutat att ingår ramavtal med följande anbudsgivare:

Advokatfirman Ann Christin Johnsson AB
Malin Nyman AB

Processföring

Frekvensen av processer är inte särskilt hög vid fonden, men processer kan förekomma både i Sverige och utomlands. Vid urvalet har specialiseringsgraden inom arbetsområdet tillmäts avgörande betydelse.

Fonden har beslutat att ingå ramavtal med följande anbudsgivare:

Hökeberg&Söderqvist Advokatbyrå KB
Eversheds Södermark Advokatbyrå AB
Bird&Bird Advokat AB

Juridisk engelska

Det övervägande språket inom fondens verksamhet är engelska. Mycket stora krav ställs på förståelse och utformning av avtal och andra dokument nödvändiga för verksamheten.
Vid bedömningen har formell kompetens inom området tillmäts avgörande betydelse.

Fonden har beslutat att ingå ramavtal med följande anbudsgivare:

TransLegal AB

Avtalsspärr

Enligt Lagen om offentlig upphandling får avtal inte träffas med någon av ovan upptagna anbudsgivare förrän 10 dagar förflutit från den dag då detta tilldelningsbeslut meddelades
och meddelande skickats till samtliga anbudsgivare som lämnat anbud.
Meddelandet skickas den 16 mars 2011.