Tilldelningsbeslut avseende upphandling av layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats

Första AP-fonden har, för Etikrådets räkning, beslutat teckna ramavtal med Oxenstierna & Partners AB samt Sogeti Sverige AB för produktion av Etikrådets årsrapport och utveckling av webbplats. Oxenstierna & Partners AB kommer att fungera som huvudleverantör för uppdraget.

  • Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.  Bedömningen av kriterierna har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet samt vid kontakt med referenser. Kvalité, kompetens och erfarenhet har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena.
  • Pris har bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum som anges i detta beslut.