Värdegrund och etikpolicy

Första AP-fonden har fått i uppdrag av Sveriges Riksdag att ”förvalta fondmedlen på ett sådant sätt att det blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension”. Uppdraget innebär att fonden ska sträva efter en hög avkastning med väl avvägda risker och verka för ett högt förtroende hos allmänheten.

Första AP-fonden sätter uppdraget i pensionssystemet främst. Att Första AP-fonden förvaltar pensionskapital åt personer som inte själva valt fonden som förvaltare ställer extra höga krav på fondens och de anställdas agerande. En av grundförutsättningarna för fondens verksamhet är att fonden bidrar till att allmänhetens förtroende för pensions­systemet upprätthålls.

Fondens Värdegrund och etikpolicy

Information till externa parter om fondens etiska förhållningssätt