Aktuellt

Första AP-fonden uttalar sig om Swedbank

23 mars 2016 - Första AP-fonden anser att de senaste månadernas händelser i Swedbank är olyckliga. Det skadar bankens varumärke och därmed aktieägarvärdet när tre av bankens yttersta ledning har avgått eller tvingats avgå. Den information som fonden i egenskap av aktieägare i banken har fått har varit varierande och ibland ändrats i efterhand. Första AP-fonden hade också förväntat sig att valberedningen i Swedbank informerat och stämt av sitt förslag till stämman med fler aktieägare.

Läs mer i SvD.

 

Första AP-fonden bildar fastighetsbolag med ICA

26 nov. 2015 - Första AP-fonden bildar ett nytt samägt fastighetsbolag tillsammans med ICA Fastigheter – Secore Fastigheter. Initialt förvärvar bolaget 13 butiksfastigheter där ICA är huvudsaklig hyresgäst från ICA Fastigheter Sverige. Fastigheterna har en total yta om drygt 55 000 kvadratmeter.

Secore Fastigheter ägs till lika delar av ICA och Första AP-fonden, har initialt en fastighetsportfölj med ett fastighetsvärde på cirka 1,1 mdkr, och en ambition att växa. ICA Fastigheter Sverige kommer att fortsätta förvalta fastigheterna. Affären förväntas slutföras under december 2015.

– Fastigheter är en viktig del av Första AP-fondens långsiktiga investeringar. Det är därför glädjande att vi nu samarbetar med ICA. Det ger oss möjlighet att investera i en portfölj bestående av handelsfastigheter som är uthyrda med långa avtal säger Johan Magnusson VD för Första AP-fonden.

 

Första AP-fondens har inlämnat remissvar på DS 2015:34 Nya regler för AP-fonderna.

Läs remissvaret här

Oberoende risk- och konsekvensanalys av förslaget till omläggningen av AP-fondssystemet
Läs analysen här


 

DN debatt 23 oktober 2015 "AP-fondsförslaget är dyrt och leder till sämre pensioner"

Första AP-fonden har tillsammans med AP2, AP3 och AP4 skrivit en debattartikel med anledning av de föreslagna förändringarna för AP-fonderna. Den publicerades i DN och undertecknas gemensamt av ordförande och vd för de fyra fonderna.
Artikeln i papperstidningen
Artikeln i nättidningen

Investeringar och klimatförändringar
Första AP-fonden har tillsammans med en grupp andra stora internationella investerare deltagit i en studie av konsultbolaget Mercer kring klimatförändringars påverkan på olika investeringar. Studiens slutsatser publiceras i rapporten ”Investing in a time of climate change” som lanserades i London 4 juni 2015.

Första AP-fondens kapitalförvaltningschef, Mikael Angberg, kommenterar rapporten: "Slutsatsen i rapporten visar återigen hur komplex klimatfrågan är. Arbetet med studien har inte bara gett oss bättre kunskap om utmaningar och möjligheter i dessa frågor utan även verktyg för att framåt kunna fatta ännu mer välinformerade investeringsbeslut".

Brev till G7
Första AP-fonden har tillsammans med andra investerare skrivit ett brev till finansministrarna i G7 där vi ber dem ta fram långsiktiga mål för global minskning av koldioxidutsläppen samt medelfristiga handlingsplaner. [Brevet i pdf-format]

Fler nyheter:

- Nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse

- Stämmosäsongen 2015
  SCA

- Första AP-fondens årsredovisning 2014
  Pressmeddelande årsredovisning 2014

- Första AP-fondens ägarrapport 2014

- Industrivärdens förändringar välkomnas

- Första AP-fondens halvårsrapport 2014

- AP-fonderna kommenterar Fair Trade Centers rapport

- Regeringens utvärdering

Rapporter

Fondens verksamhet och ekonomiska utveckling redovisas två gånger per år. Läs mer.

Fondens ägarstyrningsarbete redovisas årligen. Läs mer.

Förändringar av AP-fondernas struktur

Pensionsgruppen har enats om förändringar i pensionsöverenskommelsen, bland annat en justering av AP-fondernas struktur och placeringsregler. Läs mer.

Kommentar till olika jämförelser mellan fondförvaltare

Jämförelser mellan olika fondförvaltare och deras arbete med etik förekommer ofta. Olika fonders placeringsinriktning och angreppsätt vad gäller etik och påverkan utgår från respektive fonds värdegrund, förvaltningsmodell och resurser och leder till olika innehav i portföljerna. Etik är komplext, är en funktion av värdegrunder och är öppet för tolkningar – därmed finns det inget absolut facit på vad som är rätt och fel. Sammantaget gör detta det svårt att jämföra fondförvaltare. Läs mer

Upphandlingar

Pågående och avslutade upphandlingar